بعد از احراز هویت جهت پرداخت تماس گرفته میشود.

جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبلغ پرداخت باید مستقیم توسط صاحب کسب و کار و کسی که کارت ملی خود رو در سامانه بارگزاری کرده است انجام گیرد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید